Waarom een doorlopende leerlijn?

Een leerlijn is een efficiënte opbouw van onderwerpen in een onderwijsprogramma of leermethode die een nauwe samenhang met elkaar kennen. Door een juiste afstemming van onderwerpen in de tijd bereikt het onderwijs een maximaal rendement. Een doorlopende leerlijn energie/klimaat/groen biedt een samenhangend onderwijsprogramma rond het maatschappelijke thema klimaatverandering. Via de website kan per school de ideale leerlijn met de vakken Biologie, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Economie gecomponeerd worden.

 

Uitgangspunten website

Op een school is vaak niet bekend bij welke vakken en in welk blok energie/klimaat/groen aan bod komt. Doordat de onderwerpen steeds vaker bij verschillende vakken en methodes worden behandeld, bestaat zelfs de kans dat een leerling twee keer vrijwel dezelfde stof krijgt aangeboden. Ook kan dit leiden tot onzorgvuldige omissies. Het blijft lastig om inzicht te krijgen en te houden in elkaars vak, lesprogramma en methode. De website biedt hiervoor de oplossing. De website is er ook om partijen buiten het onderwijs, zoals educatieve aanbieders op het gebied van Natuur en Milieu in Rotterdam, met hun specifieke projecten direct aan te laten sluiten bij de onderwijspraktijk.

 

Aanpak methoden analyse

Een werkgroep van docenten van Hogeschool Rotterdam en leraren uit het Rotterdamse voortgezet onderwijs heeft samen de doorlopende leerlijn energie/klimaat/groen opgesteld. Ze hebben een lijst met onderwerpen/thema’s opgesteld welke minimaal aan bod zouden moeten komen om tot een voor de leerlingen begrijpelijke doorlopende leerlijn klimaat te komen. In de praktijk is de volgorde waarin de leerlingen de onderwerpen aangeboden krijgen sterk afhankelijk van de onderwijsmethoden en van welk vak in welk jaar wordt gegeven. Wat betreft het onderwerp klimaat is er in de dagelijkse praktijk dus meestal sprake van een heel andere volgorde. De werkgroep heeft vervolgens alle gangbare methoden van de vakken Biologie, Natuurkunde, Aardrijkskunde en Economie geanalyseerd. Per methode is gekeken naar hoofdstukken/paragrafen waar onderdelen als energie(verbruik), klimaat(verandering) en groen(ecologie/landbouw) behandeld worden. Met daarbij een inschatting van wanneer in het schooljaar het wordt opgepakt. Tegelijkertijd is gekeken op welke wijze het wordt aangeboden. Ligt het accent op kennis, op vaardigheden of ook op attitude? Van dit laatste is sprake als de leerlingen worden uitgedaagd een eigen mening te vormen of te verwoorden naar aanleiding van de informatie uit de tekst.